logo

dc

  • Mobarakeh Steel Co.
  • Ahwaz Rolling and Pipe Mills Co.
  • Yazd Alloy Steel Complex
  • Isfahan Steel Co.
  • Khouzestan Oxen Steel Plant
  • Iran Khodro Car Manufacturing Co.
  • Ahwaz Steel Plant
  • Pars Khodro Car Manufacturing Co.
  • Sapco Co.
  • Zamyad Co.
  • Mega Motors factory
  • Maloble Sipa Co.
  • Mehrcom Pars Co.
  • Sfarayen Steel Complex
  • MAPNA Locomotive
JoomShaper